Kto vedie podvojné a kto jednoduché účtovníctvo?

Späť na články Pridaný: 20.07.2014 Kategória: Zobrazený: 993x

Účtovníctvo je uzavretá, vnútorne usporiadaná sústava informácií, vďaka ktorej sa meria a hodnotí podnikateľská činnosť. Účtovníctvo poskytuje dôležité informácie o finančnej situácii a výnosnosti účtovnej jednotky. Vďaka nemu máme informácie o stave položiek majetku, zdrojoch majetku, výnosoch i nákladoch v peňažnom vyjadrení, čím dostaneme výsledok hospodárenia. Účtovníctvo slúži aj  na výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky.

Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo?

Účtovníctvo v Slovenskej republike upravuje Obchodný zákonník (Hlava IV, §35 - 40). Podľa neho sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nie každý podnikateľ môže účtovať formou jednoduchého účtovníctva. O tom, kto môže používať jednoduché účtovníctvo, a kto musí účtovať pomocou podvojného účtovníctva sa dozviete v ďalších riadkoch.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva:

  • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,
  • fyzická osoba, ktorá podniká (živnostník) alebo vykoná inú samostatne zárobkovú činnosť (ak fyzické osoby vedú daňovú evidenciu, nemusia viesť jednoduché účtovníctvo),
  • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy boli v predchádzajúcom účtovnom období menšie ako 200 000 eur,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú,
  • pozemkové spoločenstvá s príjmami pod 200 000 eur v predchádzajúcom účtovnom období.

V sústave podvojného účtovníctva účtujú

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri musia viesť podvojné účtovníctvo. Teda najbežnejšie spoločnosti, čo je spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, musia viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je o niečo náročnejšie, ako jednoduché účtovníctvo.

Naposledy upravený: -
close
close