Čo na faktúre nesmie chýbať?

Späť na články Pridaný: 20.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1113x

Každý podnikateľ sa najčastejšie stretáva s dokumentom, ktorého názov je faktúra. Faktúru môžete prijať alebo vystaviť. Ak faktúru vystavujete, je dôležité, aby obsahovala všetky zákonné náležitosti. V tomto článku sa dozviete, čo má obsahovať faktúra.

Čo všetko by malo byť na faktúre zo zákona

Faktúra môže byť viazaná na dodanie tovaru alebo služby. Ak sa jedná o tovar, k faktúre je potrebné pripojiť aj dodací list ako doklad o potvrdení dodania tovaru. Ak nechcete prikladať dodací list, je potrebné na faktúre uviesť, že faktúra je zároveň aj dodacím listom.

1.Písomné označenie „Faktúra“ a číselné označenie (napríklad 2014001 - prvá faktúra v roku 2014)

2.Informácie o dodávateľovi

 • Ak faktúru vystavuje právnická osoba:
 1. obchodné meno, právnu formu,
 2. sídlo spoločnosti alebo miesto prevádzky,
 3. IČO, IČ DPH (ak je platca DPH), DIČ
 • Ak faktúru vystavuje fyzická osoba:
 1. meno a priezvisko
 2. adresa trvalého pobytu alebo adresa, kde sa obvykle zdržiava
 3. identifikačné číslo pre daň (ak je platca DPH)

3.Informácie o odberateľovi

 1. meno a priezvisko alebo obchodné meno s právnou formou
 2. trvalý pobyt, adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava respektíve sídlo spoločnosti alebo prevádzky
 3. IČ DPH – pod ktorou bola prijatá faktúra (ak je platca DPH)

4. Forma úhrady, konštantný a variabilný symbol (napríklad konštantný symbol 0008 je platba za tovar a 0308 je platba za služby)

5. Názov a množstvo dodanej služby alebo tovaru

6. Dátum vystavenia faktúry, dátum dodanej služby alebo tovaru (ak je iný ako dátum vystavenia faktúry) a dátum splatnosti faktúry (väčšinou 15 dní)

7. Základ dane, jednotkové ceny, uplatnené zľavy

8. Cena za jednotku spolu s výškou dane,

9. Označenie účtov v správnom tvare (IBAN*), na ktorý sa finančná čiastka uvedená na faktúre prevedie. Je to zmena od 1.1. 2014. Právnické osoby musia IBAN používať na faktúrach od začiatku roka 2014. Fyzické osoby – podnikatelia – zatiaľ dobrovoľne a dočasne do 1.2.2016.

10. Podpis zodpovednej osoby odberateľa a prijímateľa faktúry

Naposledy upravený: -
close
close